Deklaracja dostępności GOK Słupno

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOK Słupno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Wernik.
 • E-mail: gok@gok.slupno.eu
 • Telefon: 243862758

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie
 • Adres: ul. Królewska 28a
  09-472 Słupno
 • E-mail: gok@gok.slupno.eu
 • Telefon: 243862758

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.

Budynek GOK-u ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście od ul Królewskiej. Przy wejściu głównym jest podjazd z poręczami dla osób na wózkach. Następnie jest korytarz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są ogólnodostępne, wszystkie na jednym poziomie, bez progów i stopni.

Druga kondygnacja.

Na drugą kondygnację prowadzą schody z poręczami. Brak jest podjazdu oraz windy.

Wstęp z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z tłumacza online.